Priprava na zimske razmere

 

Prihaja zima, z njo pa nižje temperature, krajši dnevi, megla, sneg, dež in ostale zimske vremenske posebnosti, ki voznikom otežujejo vožnjo. 

Upoštevati je potrebno, da bomo za isto pot potrebovali precej več časa kot v idealnih razmerah. Daljša bo zavorna pot, na cestah pa bomo srečevali tudi posipne in plužne skupine.

 

          

          

          

 

Zakon o pravilih cestnega prometa Ur. l. RS, št. 82/2013 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-3031?sop=2013-01-3031) v 28. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah pozimi (od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta) in v zimskih razmerah opremljena z zimsko opremo.

Za zimsko opremo se šteje (Pravilnik o delih in opremi vozil, Ur. l. RS, št. 44/2013, 20. člen):

Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:

 • zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
   
 • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki.
   
 • Enakovrednost pripomočkov odobri homologacijski organ v Republiki Sloveniji (UR. l. RS, št. 44/2013, 22. člen).
   
 • Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os, v primeru priklopljivega pogona pa vsaj za stalno vklopljeno os.
   
 • Vozila, ki uporabljajo zimsko opremo po drugi alineji, morajo imeti v zimskih razmerah na pogonskih kolesih ustrezne in pravilno nameščene snežne verige ali verigam enakovredne pripomočke (Pravilnik o delih in opremi vozil Ur. l. RS, št. 44/2013, 22. člen).

Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:

 • zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
   
 • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki.

 • Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os, v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
   
 • Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.
   
 • Vozila, ki uporabljajo zimsko opremo po drugi alineji, morajo imeti v zimskih razmerah na pogonskih kolesih ustrezne in pravilno nameščene snežne verige ali verigam enakovredne pripomočke (UR. l. RS, št. 44/2013, 22. člen).
   
 • V zimsko opremo se štejejo pnevmatike, ki imajo profil globok najmanj 3 mm.
   
 • Zimske pnevmatike, ki imajo glavne kanale dezena globoke manj kot 3 mm, prištevamo k poletnim pnevmatikam. Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako “M+S” ali ”M.S” ali ”M&S”.

Za zimsko opremo vozil, ki so v prometu v priobalnem območju Slovenije, se štejejo tudi samo poletne pnevmatike z globino glavnih kanalov dezena najmanj 3 mm.

Priobalno območje je del ozemlja Republike Slovenije, ki ga omejujejo obala Jadranskega morja, meja z Republiko Italijo, meja z Republiko Hrvaško ter naslednje ceste (ki niso vključene v to območje):

•    R3 627 – odsek 3761 mejni prehod Osp – Črni Kal,
•    R1 208 – odsek 1434 Črni Kal – Aver,
•    R2 208 – odsek 1059 Aver – Gračišče in
•    R3 626 – odsek 3726 Gračišče – mejni prehod Brezovica pri Gradinu.

 

 

 

 

Megla z vidika prometne varnosti zmanjšuje vidljivost. Najpogostejša je jeseni, pojavlja pa se tudi v drugih letnih časih. Pozimi, ko je svetli del dneva že tako krajši, otežuje vožnjo, poleg vseh ostalih težjih razmer na vozišču. 

 • postopno in pravočasno zmanjšajte hitrost vožnje in jo prilagodite glede na vidljivost
 • povečajte varnostno razdaljo
 • po potrebi vklopite meglenke

DARS je v zadnjem času izvedel več ukrepov, s katerimi želi povečati varnost vožnje ob zmanjšani vidljivosti.

Na problematičnih odsekih je postavljena nova prometna signalizacija. Uveden je tudi sistem označevanja na vozišču s polkrogi ob desni črti in prometno signalizacijo.

Sistem vidnega vodenja prometa v primeru slabše vidljivosti pa vključuje cestno vremenske postaje, ki sprožijo alarm, na podlagi katerega se vklopijo rdeče LED luči in vozniku nakazujejo rob vozišča in ga vodijo.

Ob bolj gosti megli, ko je vidljivost nevarno zmanjšana, pa luči utripajo in s tem dodatno opozarjajo na večjo zbranost in pozornost voznikov. 

   
 

Uporaba dnevnih luči (ali zasenčenih luči) je v Sloveniji obvezna. Dnevne luči so dodatne luči na avtu, ki svetijo manj močno in se samodejno prižgejo ob zagonu motorja.

Dnevne luči svetijo samo spredaj, zadaj pa ne. Nekateri avtomobili so opremljeni s sistemom samodejnega prižiganja zasenčenih luči, ki zazna slabše svetlobne razmere in vklopi zasenčene luči (na primer v predorih). 

Težavo predstavlja slabša vidljivost v primeru dežja (pršenje, ki se dviguje izpod koles spredaj vozečega vozila, ustvarja vodno zaveso), megle ali nizko sonce pozimi, takrat voznik težje in prepozno opazi neosvetljeno vozilo pred njim, sistem pa v teh primerih večinoma ne vklopi zasenčenih luči. Voznik mora v teh primerih sam poskrbeti, da bo vozilo vidno.

Zakon o pravilih cestnega prometa v 71. čelu določa, da mora voznik ob zmanjšani vidljivosti uporabiti zasenčene žaromete, takrat vklopi tudi zadnje luči, ali meglenke ali kombinacijo teh žarometov. 

Uporaba meglenk je dovoljena, ko je vidljivost manjša od 50 m ali kadar meglenke delujejo v funkciji prilagodljivih žarometov.
 

Vožnja po poledenelem vozišču je podobna vožnji po zasneženem vozišču, s to razliko, da sneg vidimo, led pa se tako dobro zlije z barvo cestišča, da voznik opazi prisotnost poledice šele, ko je lahko že prepozno.

Vodni klin (ang. aquaplaning) je pojav, ko pnevmatika zaradi prevelike količine vode na vozišču izgubi stik s podlago.

V najslabšem primeru lahko voznik popolnoma izgubi kontrolo nad vozilom.

Stisnite stopalko sklopke, z volanom ne manevrirajte, temveč ga trdno držite, ne zavirajte.

Počakajte, da se ponovno vzpostavi stik med pnevmatikami in voziščem.

 

40 evrov, če motorno ali priklopno vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme ali za ravnanje v nasprotju s pomenom prometnega znaka za obvezno uporabo snežnih verig.
 

 • 500 evrov in 5 kazenskih točk če se vozilo, ki nima predpisane opreme v prometu zaradi tega ustavi na cesti ali ovira promet. Prav tako zaradi neupoštevanja prometne signalizacije za označitev zimskih razmer, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste.
   
 • 200 evrov zaradi neočiščenega motornega ali priklopnega vozila. Na vozilu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da vozniku omogočajo normalno vidljivost.
   
 • 300 evrov pozimi ali v zimskih razmerah zaradi neupoštevanja prometne signalizacije, ki označuje zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste.
   
 • 1 000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (njihova odgovorna oseba z globo 120 evrov), če vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme, če se zaradi neustrezne zimske opreme ustavi na cesti in ovira promet ter ob neupoštevanju prometne signalizacije, ki prepoveduje promet ali omejuje promet na določenem delu ceste (ZPrCP Ur. l. RS, št. 82/2013, 29. člen).
   
 • V skladu s 17. členom ZPrCP prepove policist nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če so na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega, ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena.
   
 • V skladu s 4. odstavkom 29. člena ZPrCP odredi policist odstranitev vozila, ki obstane na cesti, ker nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v cestnem prometu, ko ne bi smelo biti, če ga s ceste takoj ne odstrani voznik. V takem primeru ga na stroške lastnika odstrani izvajalec rednega vzdrževanja ceste.

 

Kljub temu, da vzdrževalci cest nimajo pristojnosti, kot jih premore policija, njihova opozorila na cestah niso sama sebi namen, zato priporočamo upoštevanje njihovih navodil, predvsem v primeru močnega sneženja. 

Pluženje in čiščenje cest je nemogoče, če vozniki ne upoštevajo postavljenih oznak in predvsem, če vozniki tovornih vozil ne upoštevajo Zakona o pravilih cestnega prometa, ki v takšnih primerih predvideva izločanje iz prometa. 

Zato se pozimi pojavljajo na posameznih odsekih kolone vozil, dolge več kilometrov, v katerih vozniki čakajo tudi po več ur. Ker so takrat vozišča polna vozil na vseh prometnih pasovih, je čiščenje ceste nemogoče.

V izrednih razmerah lahko upravljalec popolnoma zapre določen odsek avtoceste ali hitre ceste, če:

 • zapade več kot 30 cm snega v treh urah,
   
 • burja/veter piha več kot 100 km/h,
   
 • se zgodi več prometnih nesreč ali drugih dogodkov,
   
 • je močno zmanjšana vidljivost.

Zimsko vzdrževanje glavnih in regionalnih cest

 

Tovorna vozila v zimskih razmerah

V skladu s 5. členom Odredbe o omejitvi prometa na cestah v RS je na vseh cestah v Republiki Sloveniji, razen na avtocestah in hitrih cestah, v zimskih razmerah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago in za vozila za izredne prevoze.

Velja torej obveznost samoizločanja za tovorna vozila. Mesta za izločanje so označena z ustrezno  prometno signalizacijo.

Na kritičnih mestih (klanci) je postavljena dodatna zimska signalizacija, ki prepoveduje promet tovornih vozil.

Vozniki tovornih vozil obveznosti samoizločanja in prometne signalizacije pogosto ne upoštevajo, zato koncesionarji prosijo za asistenco policije, ki tovorna vozila fizično izloča. 

Upravljalec avtocest in hitrih cest lahko na teh cestah iz razlogov zimskih razmer časovno in prostorsko omeji promet že zgoraj navedenih vozil.

O uvedbi ukrepa omejitve prometa mora upravljalec cest obvestiti javnost in postaviti prometno signalizacijo za izločanje, kjer je to mogoče.

Skupaj je parkirnih mest za izločanje na avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji  7200, od tega 5658 na odstavnih pasovih in 1542 na počivališčih oziroma mejnih prehodih.

Za izločanje se uporablja enotna signalizacija, in sicer zgolj dva znaka, prepoved za priklopnike in polpriklopnike ali za vozila nad 7,5 t.

Tovorna vozila se iz prometa izloča, ko je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev:

 • če je napovedano več kot 20 cm snega v treh urah,
 • burja nad 80 km/h
 • po navodilu policije,
 • izločanje v tujini,
 • večje število prometnih nesreč,
 • ocena upravljalca,
 • močno zmanjšana vidljivost.

Spremljajte aktualno prometno poročilo na promet.si.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

www.dars.si

POLICIJA

www.policija.si


Agencija Republike Slovenije za okolje

http://www.arso.gov.si/

 

 

 

 

URADNI LIST

https://www.uradni-list.si/

PROMETNE INFORMACIJE V TUJINI

https://www.promet.si/portal/sl/1avstrija.aspx