Števci prometa

normalen
Normalen promet

Stanje normalen promet sistem zazna v primeru, ko je delež vozil v koloni majhen ali pa kolone sploh ni.
Hitrosti vozil so v območju povprečne hitrosti merilnega mesta ali višje.

gost
Gost promet

Stanje gost promet sistem zazna v primeru, ko vozilo vozijo v strnjeni koloni s hitrosti, ki je nekoliko nižja od povprečne hitrosti, ki je značilna za določeno merilno mesto.

gost zastoji
Gost promet z zastoji

Stanje gost promet z zastoji sistem z azna v primeru, ko vozila vozijo z zelo nizko hitrostjo v strnjeni koloni oziroma se vozila občasno ustavljajo na merilnem mestu.

ni podatkov
Ni podatkov

V primeru, da v izbranem intervalu (5 minut) merilno mesto ne prevozi nobeno vozilo, naprava poda stanje NI podatkov.

Sistem Traffic Agent
Sistem Traffic Agent Sistem Traffic Agent® je aplikacija, ki omogoča avtomatsko spremljanje prometa in obveščanje o stanju prometa s pomočjo avtomatskih števcev prometa in predstavlja nadgradnjo osnovne funkcije štetja in klasifikacije vozil. Zasnova sistema temelji na zmogljivem in točnem števcu prometa tipa QLTC-8C ter na sodobni telekomunikacijski in informacijski tehnologiji, ki omogoča objavljanje stanj prometa v realnem času tudi na svetovnem spletu.
Delovanje sistema
Določitev stanja prometa za vsak vozni pas posebej temelji na izmerjenih vrednostih v izbranem časovnem intervalu glede na:
  • povprečno hitrost vozil,
  • povprečni čas med vozečimi vozili in
  • zasedenost vozišča, izraženo v promilih, kot razmerje med časom zasedbe merilnih senzorjev in časom intervalnega opazovanja
Pri izračunu stanja prometa se upoštevajo tudi vrednosti vnaprej definiranih parametrov, ki se določijo za vsako števno mesto ter vsak vozni pas posebej na osnovi empiričnih opazovanj:
  • nizka mejna hitrost vozil,
  • normalna mejna hitrost vozil,
  • visoka mejna zasedenost vozišča,
  • nizka mejna zasedenost vozišča,
  • normalen mejni čas med vozili
Naprava na osnovi »post-event« opazovanja v nastavljivih časovnih intervalih iz pridobljenih podatkov izračuna stanje prometa in ga posreduje zbirnemu centru. Da lahko podatke posreduje v namenski strežniški program QLTCNet Server, mora obstajati podatkovna povezava, ki je lahko fizična ali brezžična. Za komunikacijo preko GSM/GPRS sistema enoto števca prometa opremimo z vgradnim modulom, za fizično povezavo pa lahko uporabimo optimirano RS-485 podatkovno povezavo. Poleg osnovne funkcije programa, ki je samodejni prenos in shranjevanje podatkov iz števcev prometa, le-ta opravlja tudi funkcijo zbiranja in posredovanja podatkov o trenutnem stanju prometa z merilnih mest, ki so vključena v sistem Traffic Agent. Iz podatkov, shranjenih v interni podatkovni bazi, oblikuje poročilo, ki je opremljeno tako z relevantnimi podatki o stanju prometa za posamezno merilno mesto kot tudi s podatki o merilnem mestu (številka in kategorija ceste, smeri voznih pasov, najvišja dovoljena hitrost na merilnem mestu, GPS koordinate merilnega mesta,…). Poročilo je oblikovano v standardiziranem formatu geoRSS, ki se posreduje spletni aplikaciji, ta pa podatke o trenutnem stanju prometa lahko objavi na svetovnem spletu.
Prometne obremenitve
Podatki o prometnih obremenitvah so pripravljeni na osnovi podatkov, pridobljenih s posameznimi ročnimi štetji prometa, ter iz avtomatskih števcev prometa na območju celotne Slovenije. Ti, tako imenovani števni podatki, so ena temeljnih informacij o prometu na cestah saj omogočajo izračun povprečnega letnega dnevnega prometa (število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo mimo števnega mesta na povprečni dan v letu).
Podrobnejši podatki o cestnem prometu so prosto dostopni na naslednjih povezavah na portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI):
Izredno štetje prometa
Štetje prometa na državnih cestah naročajo tudi drugi izvajalci. Ti so dolžni zbrane podatke posredovati Direkciji RS za infrastrukturo. Podatki se posredujejo na predpisanih obrazcih. Uporaba obrazcev je potrebna zato, da so zajeti prometni podatki skladni s kategorijami vozil, ki jih Direkcija vodi v svojih evidencah. Tako zbrane podatke se uporablja pri analizi prometnih gibanj oziroma v procesu načrtovanja.